سرور های اختصاصی آلمان هتزنر

EX41قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Unlimit| IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41Sقیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41-SSDقیمت ماهانه 40.45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX41S-SSDقیمت ماهانه 40.45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 250 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX51قیمت ماهانه 52.35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX51-SSDقیمت ماهانه 52.35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX51-SSD-GPU


+ GeForce® GTX 1080


قیمت ماهانه 111.85 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX61قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 2 x 6 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX61-Nvmeقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 2 x 512 NVMe Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SX62قیمت ماهانه 76.15 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه82 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell CPU
 • 4 x 10 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SX132قیمت ماهانه 189.2یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 201.10 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU
 • 10 x 10 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SX292قیمت ماهانه 308.2یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 320 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 256 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU
 • 15 x 10 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX61قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl CPU
 • 2 x 4 TB sata Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX61-SSDقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl CPU
 • 2 x 480 SSD Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX61-NVMEقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl CPU
 • 2 x 512 NVMe Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
PX92قیمت ماهانه 111.85 یورو
هزینه ستاپ 117.8 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake CPU
 • Optional hard disk Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
AX60-SSDقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge CPU
 • 2 x 500 SSDEnterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
AX160-NVMEقیمت ماهانه 195.15 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 RAM Ram
 • AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen) CPU
 • 2 x 960 NVME Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
AX160-SSDقیمت ماهانه 207.05 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 RAM Ram
 • AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen) CPU
 • 2 x 1920 SSD Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
DX150قیمت ماهانه 159 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 192 GB (at additional cost) Ram
 • Single Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading TechnologyTechnology CPU
 • Optional (at additional cost) Hard Disk
 • Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s RAID controller
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected Bandwidth
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • iDRAC 7 Enterprise Remote Access
 • 100 GB Backup Space
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
DX290قیمت ماهانه 299 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 384 GB | (at additional cost) Ram
 • Dual Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading Technology CPU
 • Optional (at additional cost) Hard Disk
 • Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s RAID controller
 • 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected Bandwidth
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • iDRAC 7 Enterprise Remote Access
 • 100 GB Backup Space
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
R530 DX141


Dell PowerEdge™ R530
600GB SAS
25€
2TB SATA
15€
4TB SATA
30€
240GB SSD DC
25€
480GB SSD DC
39€
960GB SSD DC
49€


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB) Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • Hard Disk
 • Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s Raid
 • iDRAC 8 Enterprise Remote Access
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
R730 DX151


Dell PowerEdge™ R730 13. Generation
600GB SAS
25€
2TB SATA
15€
4TB SATA
30€
240GB SSD DC
25€
480GB SSD DC
39€
960GB SSD DC
49€


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB) Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • Hard Disk
 • Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s Raid
 • iDRAC 8 Enterprise Remote Access
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
R730 DX291


Dell PowerEdge™ R730
600GB SAS
25€
2TB SATA
15€
4TB SATA
30€
240GB SSD DC
25€
480GB SSD DC
39€
960GB SSD DC
49€


قیمت ماهانه سرور 299 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR4 ECC RAM (up tp 384GB) Ram
 • Dual Intel® Xeon® E5-2600 v3 @ 2.40GHz Octa-Core CPU
 • Hard Disk
 • Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA 12 GBit/s RAID Raid
 • iDRAC 8 Enterprise Remote Access
 • 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
فاکتور های متفرقه