سرور های اختصاصی بدون ستاپ هتزنر آلمان

*SB31
قیمت ماهانه 31 یورو همراه با 3 آی پی سرور 34 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® i7 2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB32
قیمت ماهانه 32 یورو همراه با 3 آی پی سرور 35 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB33
قیمت ماهانه 33 یورو همراه با 3 آی پی سرور 36 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB34
قیمت ماهانه 34 یورو همراه با 3 آی پی سرور 37 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB34
قیمت ماهانه 34 یورو همراه با 3 آی پی سرور 37 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX40 0 موجود است
قیمت ماهانه 52 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX40-SSD 0 موجود است
قیمت ماهانه 62 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU
 • 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB35
قیمت ماهانه 35 یورو همراه با 3 آی پی سرور 38 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB35
قیمت ماهانه 35 یورو همراه با 3 آی پی سرور 38 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB36


RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i


قیمت ماهانه 36 یورو همراه با 3 آی پی سرور 39 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB37
قیمت ماهانه 37 یورو همراه با 3 آی پی سرور 40 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB37
قیمت ماهانه 37 یورو همراه با 3 آی پی سرور 40 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB38
قیمت ماهانه 38 یورو همراه با 3 آی پی سرور 41 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB39


+
*2x HDD 750 GB SATA*


قیمت ماهانه 39 یورو همراه با 3 آی پی سرور 42 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 RAID Controller
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB39


+
*2x HDD 750 GB SATA*


قیمت ماهانه 39 یورو همراه با 3 آی پی سرور 42 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB40
قیمت ماهانه 40 یورو همراه با 3 آی پی سرور 43 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB41

*SB42
قیمت ماهانه 42 یورو همراه با 3 آی پی سرور 45 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP RAID Controlle r
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB42
قیمت ماهانه 42 یورو همراه با 3 آی پی سرور 45 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB43
قیمت ماهانه 43 یورو همراه با 3 آی پی سرور 46 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB44
قیمت ماهانه 44 یورو همراه با 3 آی پی سرور 47 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i RAID Controller
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB44
قیمت ماهانه 44 یورو همراه با 3 آی پی سرور 47 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB45
قیمت ماهانه 45 یورو همراه با 3 آی پی سرور 48 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB46
قیمت ماهانه 46 یورو همراه با 3 آی پی سرور 49 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML RAID Controller
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB47


RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i


قیمت ماهانه 47 یورو همراه با 3 آی پی سرور 50 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB48
قیمت ماهانه 48 یورو همراه با 3 آی پی سرور 51 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML RAID Controller
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated Interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB49
قیمت ماهانه 49 یورو همراه با 3 آی پی سرور 52 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 Ram
 • Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB50
قیمت ماهانه 50 یورو همراه با 3 آی پی سرور 53 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i RAID Controller
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • NIC 1000Mbit - Intel 82574L Dedicated interface
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB51

*SB52
قیمت ماهانه 52 یورو همراه با 3 آی پی سرور 55 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB64
قیمت ماهانه 64 یورو همراه با 3 آی پی سرور 67 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® i7 3930 Hexa-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- + 120 Gig SSD Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB53


*NIC 1000Mbit PCI - Intel Pro1000GT PWLA8391G*


قیمت ماهانه 53 یورو همراه با 3 آی پی سرور 56 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-2600 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB54


*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405*


قیمت ماهانه 54 یورو همراه با 3 آی پی سرور 57 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Core i7-3770 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB55


*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*
*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*


قیمت ماهانه 55 یورو همراه با 3 آی پی سرور 58 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB56
قیمت ماهانه 56 یورو همراه با 3 آی پی سرور 59 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 24 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ 980x-hexa Core CPU
 • 2 x 120 Gig SSD Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB57


*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Kit*
*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*
*KVM-over-IP Remote Management*


قیمت ماهانه 57 یورو همراه با 3 آی پی سرور 60 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS - Quad-Core CPU
 • 3x HDD 300 GB SAS Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB58


*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*


قیمت ماهانه 58 یورو همراه با 3 آی پی سرور 61 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB59


*Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile*
*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*
*KVM-over-IP Remote Management*


قیمت ماهانه 59 یورو همراه با 3 آی پی سرور 62 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS - Quad Core CPU
 • 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB60
قیمت ماهانه 60 یورو همراه با 3 آی پی سرور 63 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-2600 Quadcore CPU
 • 4 x 4 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB61
قیمت ماهانه 61 یورو همراه با 3 آی پی سرور 64 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


*SB62


+
1x SSD 120 GB SATA
*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*
*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*


قیمت ماهانه 62 یورو همراه با 3 آی پی سرور 65 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 RAM ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1245V2 Quadcore CPU
 • 3 x 2 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
*SB63
قیمت ماهانه 63 یورو همراه با 3 آی پی سرور 66 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


*SB64


*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*
*NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT*


قیمت ماهانه 64 یورو همراه با 3 آی پی سرور 67 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-2600 Quadcore CPU
 • 2 x 3 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SB65قیمت ماهانه 65 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 65 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-2600 Quadcore CPU
 • 4 x 4 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
SB71
قیمت ماهانه 74 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 24 GB DDR3 Ram
 • Intel® Core™ 980X Quad-Core Haswell CPU
 • 2*120 Gig SSD Hard Disk
 • 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
فاکتور های متفرقه