سرور های اختصاصی انگلیس از دیتا سنتر redstation

RedDED-2019-1


CPU Xeon Quad-Core X3450
RAM 16GB RAM
HDD 2x 2TB SATA


قیمت ماهانه 25 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • Unmetered Traffic
 • Optional KVM KVM
RedDED-2019-2


CPU Xeon E3-1240 4 Cores
RAM 32GB RAM
HDD 1x 500GB SATA HDD 7200rpm


قیمت ماهانه 35 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Port 300Mbps Guaranteed Minimum Speed
 • Unmetered Traffic
 • Optional KVM KVM
RedDED-2019-3


CPU Dual Xeon E5-2430 (12 Cores)
RAM 64GB RAM
HDD 4x 600GB 15K SAS


دارای 4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 99 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed Minimum Speed
 • Unmetered / 321TB Traffic
 • H200 Raid Controller – Raid 1 & 0 RAID
 • Free KVM KVM
RedDED-2019-4


CPU Xeon E3-1270 v5 4 Cores
RAM 64GB RAM
HDD 4x 250GB SSD


4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 129 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Unmetered Minimum Speed
 • Equivalent to 321TB/month Traffic
 • Onboard Raid 1 RAID
 • Free KVM KVM
RedDED-2019-5


CPU Xeon E3-1270 v5 4 Cores
RAM 64GB RAM
HDD 4x 4TB SATA HDD


4 عدد آی پی
قیمت ماهانه169 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • Unmetered 10Gbps Port – Contended Minimum Speed
 • Unmetered / 321TB Traffic
 • Onboard Raid 1 RAID
 • Free KVM KVM
RedDED-2019-6


CPU Xeon E3-1270 v5 4 Cores
RAM 64GB RAM
HDD 4x 500GB SSD


قیمت ماهیانه 169پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Port 500Mbps Guaranteed Minimum Speed
 • Unmetered Traffic
 • Optional KVM KVM
RedDED-2019-7


CPU Dual Xeon E5-2630 v4 20 Cores
RAM 128GB RAM
HDD 2x 250GB SSD


299 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed Minimum Speed
 • Unmetered / 321TB Traffic
 • H200 Raid Controller – Raid 1 & 0 RAID
 • Free KVM KVM
RedDED-2019-8


CPU Dual Xeon E5-2630 v4 20 Cores
RAM 128GB RAM
4x 2TB SATA HDD


319 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed Minimum Speed
 • Unmetered / 321TB Traffic
 • H200 Raid Controller – Raid 1 & 0 RAID
 • Free KVM KVM
RedDED-2019-9


CPU Dual Xeon E5-2630 v4 20 Cores
RAM 128GB RAM
2x 250GB SSD + 12x 4TB SATA HDD


539 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed Minimum Speed
 • Unmetered / 321TB Traffic
 • H200 Raid Controller – Raid 1 & 0 RAID
 • Free KVM KVM
فاکتور های متفرقه