سرور های اختصاصی Ovh سری Enterprise

SP-32


*500GB Backup Storage*قیمت ماهانه 65 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32GB DDR4 ECC 2400 MHz Ram
 • Intel Xeon E3-1270v6| 4 cores/ 8 threads | CPU
 • 2 x2 TB SATA3 Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
SP-64


*500GB Backup Storage*قیمت ماهانه 100 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64GB DDR4 ECC 2400 MHz Ram
 • Intel Xeon E3-1270v6| 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz CPU
 • 2 x2 TB SATA3 Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
SP-128


*500GB Backup Storage*قیمت ماهانه 130 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E5-1650v3| 6 cores/ 12 threads | 3.9 GHz CPU
 • 2*2 TB Sata3 Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
MG-128


*500GB Backup Storage*قیمت ماهانه 205 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz Ram
 • Intel 2x Xeon E5-2630v3| 16 cores/ 32 threads | 3.2 GHz CPU
 • 2X2 TB Sata3 Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
فاکتور های متفرقه