سرور اختصاصی فرانسه از دیتاسنتر soyou start

E3-SAT-1-16
قیمت ماهانه 35 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 16 GB DDR3 Ram
 • Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz CPU
 • 3 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft Hard Disk
 • 100GB Backup Space
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
OP-SAT-1-32
قیمت ماهانه 35 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32GB DDR3 1600MHz Ram
 • AMD Opteron 4334 | 6 cores/ 6 threads CPU
 • 4 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft Hard Disk
 • 100GB Backup Space
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
E3-SSD-1-32
قیمت ماهانه 40 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Xeon E3-1245v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz CPU
 • 2x480GB SSD HDD Raid: soft Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
E3-SSD-2-32
قیمت ماهانه 50 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB ECC Ram
 • Intel Xeon E3-1231v3 | 4 cores/ 8 threads CPU
 • 2x480GB SSD 6 Gb/s Hard Disk
 • soft Raid
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 16 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
E3-SAT-2-32
قیمت ماهانه 50 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR3 Ram
 • Intel Xeon E3-1231v3 | 4 cores/ 4 threads | CPU
 • SoftRaid 4x2TB SATA | 6 Gb/s Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
E5-SSD-1-64
قیمت ماهانه 60 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E5-1630v3 | 4 cores/ 8 threads | 3.4 GHz CPU
 • SoftRaid 2x480GB SSD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
E5-SAT-1-64
قیمت ماهانه 60 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E5-1630v3 | 4 cores/ 8 threads CPU
 • 4 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft Hard Disk
 • 100GB Backup Space
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
E5-SAT-2-64
قیمت ماهانه 70 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E5-1650v3 | 6 cores/ 12 threads | 3.1 GHz CPU
 • 4 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft Hard Disk
 • 100GB Backup Space
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed Traffic
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
 • 128 عدد حد اکثر تعداد آی پی اضافه
فاکتور های متفرقه