سرور های اختصاصی Ovh سری Hosting

HOST-32L


*500GB Backup Space*


قیمت ماهانه 85 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon-D 1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz CPU
 • 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
HOST-32H
قیمت ماهانه 85 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz CPU
 • 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
HOST-64H


*500GB Backup Space*


قیمت ماهانه 115 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz CPU
 • 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
فاکتور های متفرقه