سرور مجازی با منابع اختصاصی

60 روز گارانتی عودت وجه

NVMe 0 موجود است


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 230 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 2 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 4 Core = 2 GHZ CPU
 • 35 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 330 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 4 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 4 Core = 4 GHZ CPU
 • 75 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME Pro


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 480 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 8 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 8 Core = 6 GHZ CPU
 • 100 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME Pro+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 560 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 10 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 10 Core = 8 GHZ CPU
 • 100 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME E+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 690 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 12 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 12 Core = 10 GHZ CPU
 • 150 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME C+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 930 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 16 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 16 Core = 14 GHZ CPU
 • 210 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS