سرور های اختصاصی آمریکا از دیتا سنتر dacentec

DA-1-HP Proliant


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 75 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 2xE5620 CPU
 • 48GB Ram
 • 2*2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-2-HP Proliant


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 50 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 2xL5520 CPU
 • 48GB Ram
 • 2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-3-HP Proliant


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 55 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 2xL5520 CPU
 • 36GB Ram
 • 2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-INTEL


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 40 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • E5462 Quad Core 2.8 Ghz CPU
 • 32GB Ram
 • 2*1TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-1-Supermicro


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 50 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • E3-1280v2 CPU
 • 16GB Ram
 • 2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-2-Supermicro


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 50 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • 2xL5420 CPU
 • 16GB Ram
 • 2x3TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-3-Supermicro


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 35 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • Opteron 1385 CPU
 • 16GB Ram
 • 2x2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
DA-4-Supermicro


IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/
قیمت ماهانه 25 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


 • X3440 CPU
 • 8GB Ram
 • 2x2TB SATA HDD
 • 10TB BW
 • 1GB port
فاکتور های متفرقه