سرور اختصاصی ایران با هارد اینترپرایز تا 120ترابایت

سرور اختصاصی ایران - استورج SAGقیمت ماهانه 2.450 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 16 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Xeon 6 Core /12 Thread CPU
 • 2x 4 TB enterprise Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران - استورج SBG8قیمت ماهانه 3.980 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Xeon 2650v2 CPU
 • 2x 10 TB enterprise Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران - استورج SCG8قیمت ماهانه 7.180 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 64 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • 2X Xeon 2650v2 CPU
 • 4x 10 TB enterprise Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country