سرور اختصاصی ایران با هارد NVme سرورهای نسل 8 و 9 برند HP

سرور اختصاصی ایران AAG8قیمت ماهانه 2.480 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2650v2 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread CPU
 • 1x500 GIG NVme Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران ABG8قیمت ماهانه 2.980 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 96 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xeon E5-2670v2 / 16 Core =32 Thread CPU
 • 1x1 TB NVme Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران ACG8قیمت ماهانه 3.180 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 128 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® 2x XeonE5-2680V2 / 16 Core = 32 Thread CPU
 • 1x1 TB NVme Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران BAG9قیمت ماهانه 3.080 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 32 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2650v3 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread CPU
 • 1x500 GIG NVme Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران BBG9قیمت ماهانه 3.480 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 96 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2670v3 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread CPU
 • 1x1 TB GIG NVme Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران BCG9قیمت ماهانه 4.180 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 96 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2680v4 24 Core = 48 Thread CPU
 • 2x1 TB NVme Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country