سرور اختصاصی ایران با هارد اس اس دی اینترپرایز و ترافیک نامحدود

سرور اختصاصی ایران SSD AAG8قیمت ماهانه 2.280 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2650v2 Hexa-Core / 8 Core = 16 Thread CPU
 • 1x500 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران SSD ABG8قیمت ماهانه 2.760 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 96 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2670v2 Hexa-Core / 10 Core = 20 Thread CPU
 • 1x1 TB GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران SSD ACG8قیمت ماهانه 2.960 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 128 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2680v2 Hexa-Core / 10 Core = 20 Thread CPU
 • 1x1 TB GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران SSD BAG9قیمت ماهانه 2.950 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 32 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2650v3 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread CPU
 • 1x1 TB GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران SSD BBG9قیمت ماهانه 3.560 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 96 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2670v3 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread CPU
 • 1x1 TB GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country
سرور اختصاصی ایران SSD BCG9قیمت ماهانه 3.970 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 240 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


 • 96 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® XeonE5-2680v4 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread CPU
 • 1x1 TB GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • /30 - 1 usable IP
 • دانلود و اپلود نامحدود Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Custom Country