سرور مجازی ایران SSD402

سرور مجازی ایران SSD-Personal 0 موجود استقیمت ماهانه 280 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 1 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 2 Core = 2 GHZ CPU
 • 35 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Personal+ 0 موجود استقیمت ماهانه 350 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 2 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 4 Core = 2 GHZ CPU
 • 50 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Proقیمت ماهانه 395 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 4 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual E5 10v2-Core / 6 Core = 4000 MHZ CPU
 • 65 SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download/ Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Pro+قیمت ماهانه 590 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 10 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 12 Core = 7000 MHZ CPU
 • 85 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Companyقیمت ماهانه 950 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 16 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual E5 10v2-Core / 12 Core = 10000 MHZ CPU
 • 150 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Corporationقیمت ماهانه 1900 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومان


 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual E5 10v2-Core / 16 Core = 12000 MHZ CPU
 • 400 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS