سرور های اختصاصی آلمان هتزنر

EX41قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Unlimit| IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
46
Mjesečno
94 Naknada za postavljanje
Naruči
EX41Sقیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
46
Mjesečno
94 Naknada za postavljanje
Naruči
EX41-SSDقیمت ماهانه 40.45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
40
Mjesečno
94 Naknada za postavljanje
Naruči
EX41S-SSDقیمت ماهانه 40.45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 250 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1 Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
40
Mjesečno
94 Naknada za postavljanje
Naruči
EX51قیمت ماهانه 52.35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
52
Mjesečno
118 Naknada za postavljanje
Naruči
EX51-SSDقیمت ماهانه 52.35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
52
Mjesečno
118 Naknada za postavljanje
Naruči
EX51-SSD-GPU


+ GeForce® GTX 1080


قیمت ماهانه 111.85 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
EX61قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 2 x 6 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
64
Mjesečno
142 Naknada za postavljanje
Naruči
EX61-Nvmeقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 2 x 512 NVMe Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
64
Mjesečno
142 Naknada za postavljanje
Naruči
SX62قیمت ماهانه 76.15 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه82 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell CPU
 • 4 x 10 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
76
Mjesečno
82 Naknada za postavljanje
Naruči
SX132قیمت ماهانه 189.2یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 201.10 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU
 • 10 x 10 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
189
Mjesečno
201 Naknada za postavljanje
Naruči
SX292قیمت ماهانه 308.2یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 320 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 256 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU
 • 15 x 10 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional) Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
308
Mjesečno
320 Naknada za postavljanje
Naruči
PX61قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl CPU
 • 2 x 4 TB sata Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
64
Mjesečno
142 Naknada za postavljanje
Naruči
PX61-SSDقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl CPU
 • 2 x 480 SSD Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
64
Mjesečno
142 Naknada za postavljanje
Naruči
PX61-NVMEقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl CPU
 • 2 x 512 NVMe Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
64
Mjesečno
142 Naknada za postavljanje
Naruči
PX92قیمت ماهانه 111.85 یورو
هزینه ستاپ 117.8 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR4 RAM Ram
 • Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake CPU
 • Optional hard disk Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
112
Mjesečno
118 Naknada za postavljanje
Naruči
AX60-SSDقیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge CPU
 • 2 x 500 SSDEnterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
64
Mjesečno
142 Naknada za postavljanje
Naruči
AX160-NVMEقیمت ماهانه 195.15 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 RAM Ram
 • AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen) CPU
 • 2 x 960 NVME Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
AX160-SSDقیمت ماهانه 207.05 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 RAM Ram
 • AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen) CPU
 • 2 x 1920 SSD Enterprise Hard Disk
 • Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
DX150قیمت ماهانه 159 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 192 GB (at additional cost) Ram
 • Single Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading TechnologyTechnology CPU
 • Optional (at additional cost) Hard Disk
 • Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s RAID controller
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected Bandwidth
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • iDRAC 7 Enterprise Remote Access
 • 100 GB Backup Space
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
159
Mjesečno
199 Naknada za postavljanje
Naruči
DX290قیمت ماهانه 299 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 384 GB | (at additional cost) Ram
 • Dual Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading Technology CPU
 • Optional (at additional cost) Hard Disk
 • Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s RAID controller
 • 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected Bandwidth
 • Redundant Platinum Certified Hot Plug PSU
 • iDRAC 7 Enterprise Remote Access
 • 100 GB Backup Space
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
299
Mjesečno
199 Naknada za postavljanje
Naruči
R530 DX141


Dell PowerEdge™ R530
600GB SAS
25€
2TB SATA
15€
4TB SATA
30€
240GB SSD DC
25€
480GB SSD DC
39€
960GB SSD DC
49€


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB) Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • Hard Disk
 • Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s Raid
 • iDRAC 8 Enterprise Remote Access
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
149
Mjesečno
199 Naknada za postavljanje
Naruči
R730 DX151


Dell PowerEdge™ R730 13. Generation
600GB SAS
25€
2TB SATA
15€
4TB SATA
30€
240GB SSD DC
25€
480GB SSD DC
39€
960GB SSD DC
49€


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB) Ram
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core CPU
 • Hard Disk
 • Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s Raid
 • iDRAC 8 Enterprise Remote Access
 • 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
149
Mjesečno
199 Naknada za postavljanje
Naruči
R730 DX291


Dell PowerEdge™ R730
600GB SAS
25€
2TB SATA
15€
4TB SATA
30€
240GB SSD DC
25€
480GB SSD DC
39€
960GB SSD DC
49€


قیمت ماهانه سرور 299 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR4 ECC RAM (up tp 384GB) Ram
 • Dual Intel® Xeon® E5-2600 v3 @ 2.40GHz Octa-Core CPU
 • Hard Disk
 • Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA 12 GBit/s RAID Raid
 • iDRAC 8 Enterprise Remote Access
 • 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed Bandwidth
 • Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom Country
299
Mjesečno
199 Naknada za postavljanje
Naruči
فاکتور های متفرقه