مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
EX41 -


Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : Unlimit| IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41S -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41-SSD -


Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 40.45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41S-SSD -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 250 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 40.45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX51 -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 52.35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX51-SSD -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 52.35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX51-SSD-GPU -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
+ GeForce® GTX 1080
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 111.85 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX61 -


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
Hard Disk : 2 x 6 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX61-Nvme -


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
Hard Disk : 2 x 512 NVMe Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSX62 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 4 x 10 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 76.15 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه82 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSX132 -


Ram : 128 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell
Hard Disk : 10 x 10 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional)
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 189.2یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 201.10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSX292 -


Ram : 256 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell
Hard Disk : 15 x 10 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional)
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 308.2یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 320 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX61 -


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl
Hard Disk : 2 x 4 TB sata Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX61-SSD -


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl
Hard Disk : 2 x 480 SSD Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX61-NVME -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake inkl
Hard Disk : 2 x 512 NVMe Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX92 -


Ram : 128 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Xeon® W-2145 Octa-Core Skylake
Hard Disk : Optional hard disk Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 111.85 یورو
هزینه ستاپ 117.8 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدAX60-SSD -


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core "Summit Ridge
Hard Disk : 2 x 500 SSDEnterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64.25 یورو
هزینه ستاپ 141.6 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدAX160-NVME -


Ram : 128 GB DDR3 RAM
CPU : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)
Hard Disk : 2 x 960 NVME Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 195.15 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدAX160-SSD -


Ram : 128 GB DDR3 RAM
CPU : AMD EPYC 7401P 24-Core "Naples" (Zen)
Hard Disk : 2 x 1920 SSD Enterprise
Bandwidth : Unlimit | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 207.05 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDX150 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 192 GB (at additional cost)
CPU :Single Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading TechnologyTechnology
Hard Disk : Optional (at additional cost)
RAID controller: Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected
PSU: Redundant Platinum Certified Hot Plug
Remote Access: iDRAC 7 Enterprise
Backup Space: 100 GB
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 159 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDX290 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 384 GB | (at additional cost)
CPU :Dual Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading Technology
Hard Disk : Optional (at additional cost)
RAID controller: Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected
PSU: Redundant Platinum Certified Hot Plug
Remote Access: iDRAC 7 Enterprise
Backup Space: 100 GB
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 299 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدR530 DX141 -


Dell PowerEdge™ R530

Ram : 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB)

CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

Hard Disk:

600GB SAS
25€

2TB SATA
15€

4TB SATA
30€

240GB SSD DC
25€

480GB SSD DC
39€

960GB SSD DC
49€

Raid: Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s
Remote Access: iDRAC 8 Enterprise
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدR730 DX151 -


Dell PowerEdge™ R730 13. Generation

Ram : 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB)

CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

Hard Disk:

600GB SAS
25€

2TB SATA
15€

4TB SATA
30€

240GB SSD DC
25€

480GB SSD DC
39€

960GB SSD DC
49€

Raid: Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s
Remote Access: iDRAC 8 Enterprise
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدR730 DX291 -


Dell PowerEdge™ R730

Ram : 128 GB DDR4 ECC RAM (up tp 384GB)

CPU : Dual Intel® Xeon® E5-2600 v3 @ 2.40GHz Octa-Core

Hard Disk:

600GB SAS
25€

2TB SATA
15€

4TB SATA
30€

240GB SSD DC
25€

480GB SSD DC
39€

960GB SSD DC
49€

Raid: Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA 12 GBit/s RAID
Remote Access: iDRAC 8 Enterprise
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه سرور 299 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.