سرور های اختصاصی Ovh سری Infrastructure

EG-16
قیمت ماهانه 65 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 16GB DDR4 ECC 2400MHz Ram
 • Xeon E3-1230v6 | 4 cores/ 8 threads | CPU
 • 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
EG-32
قیمت ماهانه 95 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E3-1270v6 | 4 cores/ 8 threads | CPU
 • 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
EG-64
قیمت ماهانه 150 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E5-1650v3| 6 cores/ 12 threads | CPU
 • 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
EG-128
قیمت ماهانه 200 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR4 ECC 2133 MHz Ram
 • Intel Xeon E5-1660v3 | 8 cores/ 16 threads | 3.5 GHz CPU
 • 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Hard Disk
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed Bandwidth
 • France | Datacenter : Ovh | OS : Custom Country
فاکتور های متفرقه