سرور های اختصاصی iliad

DEDIBOX® CLASSIC + GEN2
قیمت ماهانه 36 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 8 GB DDR3 ECC Ram
 • 1x Intel® Xeon® E3 1220 | 4 cores 4 threads | 3.1 Ghz | cache L3 8MB, x64, VT CPU
 • 2x 1 TB SATA3 Hard Disk
 • PERC H200 | RAID HARD 0/1 RAID Hardware
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s | Premium 150 Mbit/s Bandwidth
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
DEDIBOX® LT
قیمت ماهانه 44 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • 1x Intel® Xeon® E3 1230 v2 | 4 cores 8 threads | 3.3 Ghz | cache L3 8MB, x64, VT CPU
 • 2x 1 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise- Klasse Hard Disk
 • PERC H200 | RAID HARD 0/1 RAID Hardware
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s | Premium 200 Mbit/s Bandwidth
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
DEDIBOX® MD 2014
قیمت ماهانه 72 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • 1x Intel® Xeon® E3 1230 v3 | 4 cores 8 threads | 3.3 Ghz | cache L3 8MB, x64, VT CPU
 • 2x 1 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise- Klasse Hard Disk
 • HP P222 | RAID 0/1 HARD | 512MB flashbacked (FBWC) RAID Hardware
 • Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s | Premium 300 Mbit/s Bandwidth
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
Dedibox® PRO 32G


2x 600 GB SAS 10K
or
2x 120 GB SSD SATA3 6G
or
2x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise- Klasse


قیمت ماهانه 84 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 32 GB DDR3 ECC Ram
 • 1x Intel® Xeon® E3 1240 v3 | 4 cores 8 threads | 3.4 Ghz | cache L3 8MB, x64, VT CPU
 • Hard Disk
 • HP P222 | RAID 0/1/5 HARD | 512MB flashbacked (FBWC) RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 400Mbit/s Bandwidth
 • 10 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
Dedibox® ENT 64G


2x 3 TB SAS 7k2
or
2x 600 GB SAS15k
or
2x 120 GB SSD


قیمت ماهانه 144 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 ECC Ram
 • 1x Intel® Xeon® E5 1650 | 6 cores 12 threads | 3.2 Ghz | cache L3 12MB, x64, VT CPU
 • HP P420 | RAID 0/1/5 HARD | 1 GB Cache + Flashbacked RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 400Mbit/s Bandwidth
 • 10 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
Dedibox® MINI WOPR 128G


3x 3 TB SAS 7k2
or
3x 600 Go SAS15k
or
3x 120 Go SSD


قیمت ماهانه 216 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 ECC Ram
 • 2x Intel® Xeon® E5 2609 | 8 cores 8 threads | 2x @2.4 Ghz | cache L3 10MB, x64, VT CPU
 • Hard
 • HP P420 | RAID 0/1/5 HARD | 1 GB Cache + Flashbacked RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 400Mbit/s Bandwidth
 • 10 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
Dedibox® WOPR BIGOUT 128G


2x 3 To SAS
+
2x 120 Go SSD


قیمت ماهانه 240 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 128 GB DDR3 ECC Ram
 • 2x Intel® Xeon® E5 2609 | 8 cores 8 threads | 2x @2.4 Ghz | cache L3 10MB, x64, VT CPU
 • Hard
 • HP P420 | RAID 0/1/5 HARD | 1 GB Cache + Flashbacked RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 500Mbit/s Bandwidth
 • 10 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
Dedibox® WOPR 256G


3x 3 TB SAS 7k2
or
3x 600 GB SAS15k
or
3x 120 GB SSD


قیمت ماهانه 348 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 256 GB DDR3 ECC Ram
 • 2x Intel® Xeon® E5 2670 | 16 cores 32 threads | 2x @2.6 Ghz | cache L3 20MB, x64, VT CPU
 • Hard
 • HP P420 | RAID 0/1/5 HARD | 1 GB Cache + Flashbacked RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 500Mbit/s Bandwidth
 • 10 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
Dedibox® WOPR SP 1To


5x 900 GB SAS 10k
+
3x 120 GB SSD


قیمت ماهانه 2280 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 1024 GB DDR3 ECC Ram
 • 4x Intel® Xeon® E7 4870 | 40 cores 80 threads | 4x @2.4 Ghz | L3 30MB, x64, VT CPU
 • Hard
 • DELL H700| RAID 0/1/5/6 HARD| 1 GB Cache + Battery RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 4 Gbit/s | Premium 750 Mbits Bandwidth
 • 126 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
DEDIBOX® ST12 2014
قیمت ماهانه 116 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 16 GB DDR3 ECC Ram
 • 1x Intel® Xeon® E3 1230 v2 | 4 cores 8 threads| 3.3 Ghz | cache L3 8MB, x64, VT CPU
 • Hard
 • 3 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise- Klasse Hard Disk
 • HP P222 | RAID 0/1/5 HARD | 512 MB Memory + battery RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 400 Mbits Bandwidth
 • 1 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
DEDIBOX® ST72
قیمت ماهانه 507 یورو
قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


 • 64 GB DDR3 ECC Ram
 • 2x Intel® Xeon® E5620 |8 cores 16 threads | 2x @2.4 Ghz | L3 12MB, x64, VT CPU
 • Hard
 • 3 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Enterprise- Klasse Hard Disk
 • Dell H700 | RAID 0/1/5 HARD | 1 GB Cache + Flashbacked RAID Hardware
 • Unlimited | Port : 1 Gbit/s | Premium 500 Mbit/sec Bandwidth
 • 1 Additional IP (failover)
 • France | Datacenter : iliad | OS : Custom Country
فاکتور های متفرقه