سرور مجازی ایران هارد اختصاصی

سرور نیمه اختصاصی ST1


Download منصفانه
Upload نامحدود


قیمت ماهانه 300 هزارتومان
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان


 • 3 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual / 2 Core = 3 GHZ CPU
 • 500 GB SATA Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور نیمه اختصاصی ST2


Traffic
Download منصفانه
Upload نامحدود


قیمت ماهانه 350 هزارتومان
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان


 • 3 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual / 2 Core = 3 GHZ CPU
 • 1 TB SATA Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور نیمه اختصاصی ST3


Download منصفانه
Upload نامحدود


قیمت ماهانه 500 هزارتومان
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان


 • 4 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen / 4 Core = 4 GHZ CPU
 • 2 TB SATA Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور نیمه اختصاصی ST4


Download منصفانه
Upload نامحدود


قیمت ماهانه 700 هزارتومان
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان


 • 5 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual / 4 Core = 4 GHZ CPU
 • 3 TB SATA Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS