سرور مجازی ایران NVME

60 روز گارانتی عودت وجه بدون سوال

NVME


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 185 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارند


 • 2 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 4 Core = 2 GHZ CPU
 • 50 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 250 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارند


 • 4 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 4 Core = 4 GHZ CPU
 • 75 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME Pro


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 370 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارند


 • 8 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 8 Core = 6 GHZ CPU
 • 100 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME Pro+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 460 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارند


 • 10 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 10 Core = 8 GHZ CPU
 • 100 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME E+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 550 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارند


 • 12 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 12 Core = 10 GHZ CPU
 • 150 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
NVME C+


Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload


قیمت ماهانه 830 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارند


 • 16 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual 10-Core / 16 Core = 14 GHZ CPU
 • 250 GIG NVME Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS