مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور اختصاصی ایران - استورج SA16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x Xeon 4 Core = 16 Thread
Hard Disk : 2x 2 TB enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.650 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران - استورج SB16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x 4 TB enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.200 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران - استورج SC32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x 4 TB enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.600 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

سرور اختصاصی ایران - استورج SD32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x 8 TB enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4.000 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج SE64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x Xeon X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x 10 TB enterprise + 1 x 180 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 5.600 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران - استورج SF64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2650v2 / 16 Core = 32 Thread
Hard Disk : 8x 10 TB enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 8 میلیون تومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.