مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
گیم سرور مجازی Personal -


Ram : 1 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 2 Core = 1500 MHZ
Hard Disk : 25 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه145هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Personal + -


Ram : 2 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 3 Core = 2000 MHZ
Hard Disk : 40 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه200 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 6 Core = 3500 MHZ
Hard Disk : 65 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 250هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro+ -


Ram : 8 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 10 Core = 6000 MHZ
Hard Disk : 80 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 330 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.236.50.201) وارد شده اید.