مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
گیم سرور مجازی Personal -


Ram : 1 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 2 Core = 1500 MHZ
Hard Disk : 25 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه145هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Personal + -


Ram : 2 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 4 Core = 2500 MHZ
Hard Disk : 40 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه200 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro -


Ram : 4 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 6 Core = 4000 MHZ
Hard Disk : 65 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 250هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro+ -


Ram : 8 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 10 Core = 6000 MHZ
Hard Disk : 80 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 430 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro ++ -


Ram : 12 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 10 Core = 8000 MHZ
Hard Disk : 80 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 680 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Corporate + -


Ram : 16 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 12 Core = 10000 MHZ
Hard Disk : 100 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 850 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی Corporate ++ -


Ram : 32GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 16 Core = 16000 MHZ
Hard Disk : 120 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 1490 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.