یافتن محصولات و سرویس ها


گیم سرور مجازی Personal


Ram : 1 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 2 Core = 1500 MHZ
Hard Disk : 25 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه60هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


60000.00 ماهانه
180000.00 سه ماهه

گیم سرور مجازی Personal +


Ram : 2 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 3 Core = 2000 MHZ
Hard Disk : 40 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه85 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


85000.00 ماهانه
265000.00 سه ماهه

گیم سرور مجازی Pro


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 6 Core = 3500 MHZ
Hard Disk : 65 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه150هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


150000.00 ماهانه
450000.00 سه ماهه

گیم سرور مجازی Pro+


Ram : 8 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 10 Core = 6000 MHZ
Hard Disk : 80 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه240هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


240000.00 ماهانه
720000.00 سه ماهه