یافتن محصولات و سرویس ها


HOST-32L


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon-D 1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 85 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


55.00 ماهانه

HOST-32H


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 85 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


85.00 ماهانه

HOST-64H


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 115 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


115.00 ماهانه

فاکتور های متفرقه
5.00 ماهانه