مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
DA-1-HP Proliant -


CPU: 2xE5620
Ram: 48GB
HDD: 2*2TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 75 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-2-HP Proliant -


CPU: 2xL5520
Ram: 48GB
HDD: 2TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 50 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-3-HP Proliant -


CPU: 2xL5520
Ram: 36GB
HDD: 2TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 55 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-INTEL -


CPU: E5462 Quad Core 2.8 Ghz
Ram: 32GB
HDD: 2*1TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 40 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-1-Supermicro -


CPU: E3-1280v2
Ram: 16GB
HDD: 2TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 50 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-2-Supermicro -


CPU: 2xL5420
Ram: 16GB
HDD: 2x3TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 50 دلار
سرور اجاره بشرط تملیک میباشد
بعد از 12 ماه پرداخت سرور برای شما خواهدشد

در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-3-Supermicro -


CPU: Opteron 1385
Ram: 16GB
HDD: 2x2TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 35 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-4-Supermicro -


CPU: X3440
Ram: 8GB
HDD: 2x2TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارائه هارد SSD , SAS
امکان ارائه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 25 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.236.232.99) وارد شده اید.