مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
*SB31 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® i7 2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 31 یورو همراه با 3 آی پی سرور 34 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB32 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 32 یورو همراه با 3 آی پی سرور 35 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB33 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 33 یورو همراه با 3 آی پی سرور 36 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB34 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 34 یورو همراه با 3 آی پی سرور 37 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB34 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 34 یورو همراه با 3 آی پی سرور 37 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودEX40 (-2 موجود است) -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 52 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودEX40-SSD (-3 موجود است) -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 62 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB35 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 35 یورو همراه با 3 آی پی سرور 38 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB35 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 35 یورو همراه با 3 آی پی سرور 38 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB36 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 36 یورو همراه با 3 آی پی سرور 39 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB37 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 37 یورو همراه با 3 آی پی سرور 40 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB37 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 37 یورو همراه با 3 آی پی سرور 40 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB38 -


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 38 یورو همراه با 3 آی پی سرور 41 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB39 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
+
*2x HDD 750 GB SATA*
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 39 یورو همراه با 3 آی پی سرور 42 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB39 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
+
*2x HDD 750 GB SATA*
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 39 یورو همراه با 3 آی پی سرور 42 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB40 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 40 یورو همراه با 3 آی پی سرور 43 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB41 -

*SB42 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controlle r:2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 42 یورو همراه با 3 آی پی سرور 45 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB42 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 42 یورو همراه با 3 آی پی سرور 45 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB43 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 43 یورو همراه با 3 آی پی سرور 46 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB44 -


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 44 یورو همراه با 3 آی پی سرور 47 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB44 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 44 یورو همراه با 3 آی پی سرور 47 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB45 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 45 یورو همراه با 3 آی پی سرور 48 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB46 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46 یورو همراه با 3 آی پی سرور 49 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB47 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 47 یورو همراه با 3 آی پی سرور 50 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB48 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 48 یورو همراه با 3 آی پی سرور 51 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB49 -


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 49 یورو همراه با 3 آی پی سرور 52 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB50 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated interface: NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 50 یورو همراه با 3 آی پی سرور 53 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB51 -
*SB52 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 52 یورو همراه با 3 آی پی سرور 55 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB64 -


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® i7 3930 Hexa-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- + 120 Gig SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64 یورو همراه با 3 آی پی سرور 67 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB53 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit PCI - Intel Pro1000GT PWLA8391G*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 53 یورو همراه با 3 آی پی سرور 56 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB54 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 54 یورو همراه با 3 آی پی سرور 57 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB55 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 55 یورو همراه با 3 آی پی سرور 58 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB56 -
Ram : 24 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ 980x-hexa Core
Hard Disk : 2 x 120 Gig SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 56 یورو همراه با 3 آی پی سرور 59 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB57 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1275 - Red.PS - Quad-Core
Hard Disk : 3x HDD 300 GB SAS

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Kit*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

*KVM-over-IP Remote Management*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 57 یورو همراه با 3 آی پی سرور 60 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB58 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 58 یورو همراه با 3 آی پی سرور 61 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB59 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Xeon E3-1275 - Red.PS - Quad Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile*

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

*KVM-over-IP Remote Management*
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 59 یورو همراه با 3 آی پی سرور 62 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB60 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quadcore
Hard Disk : 4 x 4 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 60 یورو همراه با 3 آی پی سرور 63 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB61 -

قیمت ماهانه 61 یورو همراه با 3 آی پی سرور 64 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB62 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quadcore

Hard Disk : 3 x 2 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
+
1x SSD 120 GB SATA

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 62 یورو همراه با 3 آی پی سرور 65 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB63 -

قیمت ماهانه 63 یورو همراه با 3 آی پی سرور 66 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود*SB64 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quadcore
Hard Disk : 2 x 3 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64 یورو همراه با 3 آی پی سرور 67 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودSB65 -


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quadcore
Hard Disk : 4 x 4 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 65 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 65 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSB71 -


Ram : 24 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ 980X Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2*120 Gig SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 74 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.