یافتن محصولات و سرویس ها


*SB31


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® i7 2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 31 یورو همراه با 3 آی پی سرور 34 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


31.00 ماهانه

*SB32


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 32 یورو همراه با 3 آی پی سرور 35 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


32.00 ماهانه

*SB33


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 33 یورو همراه با 3 آی پی سرور 36 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


33.00 ماهانه

*SB34


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 34 یورو همراه با 3 آی پی سرور 37 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


34.00 ماهانه

*SB34


Ram : 16 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 34 یورو همراه با 3 آی پی سرور 37 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


34.00 ماهانه

EX40 (-2 موجود است)


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 52 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


49.00 ماهانه

EX40-SSD (-3 موجود است)


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 62 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


59.00 ماهانه

*SB35


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 35 یورو همراه با 3 آی پی سرور 38 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


35.00 ماهانه

*SB35


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 35 یورو همراه با 3 آی پی سرور 38 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


35.00 ماهانه

*SB36


Ram : 16 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 36 یورو همراه با 3 آی پی سرور 39 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


36.00 ماهانه

*SB37


Ram : 16 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 37 یورو همراه با 3 آی پی سرور 40 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


37.00 ماهانه

*SB37


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 37 یورو همراه با 3 آی پی سرور 40 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


37.00 ماهانه

*SB38


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 38 یورو همراه با 3 آی پی سرور 41 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


38.00 ماهانه

*SB39


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
+
*2x HDD 750 GB SATA*
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 39 یورو همراه با 3 آی پی سرور 42 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


39.00 ماهانه

*SB39


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
+
*2x HDD 750 GB SATA*
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 39 یورو همراه با 3 آی پی سرور 42 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


39.00 ماهانه

*SB40


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 40 یورو همراه با 3 آی پی سرور 43 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


40.00 ماهانه

*SB41
41.00 ماهانه

*SB42


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controlle r:2-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-2LP
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 42 یورو همراه با 3 آی پی سرور 45 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


42.00 ماهانه

*SB42


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 42 یورو همراه با 3 آی پی سرور 45 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


42.00 ماهانه

*SB43


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 43 یورو همراه با 3 آی پی سرور 46 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


43.00 ماهانه

*SB44


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 44 یورو همراه با 3 آی پی سرور 47 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


44.00 ماهانه

*SB44


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 44 یورو همراه با 3 آی پی سرور 47 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


44.00 ماهانه

*SB45


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 45 یورو همراه با 3 آی پی سرور 48 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


45.00 ماهانه

*SB46


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46 یورو همراه با 3 آی پی سرور 49 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


46.00 ماهانه

*SB47


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 47 یورو همراه با 3 آی پی سرور 50 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


47.00 ماهانه

*SB48


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - 3ware 9650SE-04LPML
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated Interface : NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 48 یورو همراه با 3 آی پی سرور 51 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


48.00 ماهانه

*SB49


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 20 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 49 یورو همراه با 3 آی پی سرور 52 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


49.00 ماهانه

*SB50


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
RAID Controller : 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Dedicated interface: NIC 1000Mbit - Intel 82574L
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 50 یورو همراه با 3 آی پی سرور 53 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


50.00 ماهانه

*SB5151.00 ماهانه

*SB52


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 52 یورو همراه با 3 آی پی سرور 55 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


52.00 ماهانه

*SB64


Ram : 64 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® i7 3930 Hexa-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- + 120 Gig SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64 یورو همراه با 3 آی پی سرور 67 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


64.00 ماهانه

*SB53


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-2600 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit PCI - Intel Pro1000GT PWLA8391G*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 53 یورو همراه با 3 آی پی سرور 56 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


53.00 ماهانه

*SB54


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Core i7-3770 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 54 یورو همراه با 3 آی پی سرور 57 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


54.00 ماهانه

*SB55


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 55 یورو همراه با 3 آی پی سرور 58 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


55.00 ماهانه

*SB56
Ram : 24 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ 980x-hexa Core
Hard Disk : 2 x 120 Gig SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 56 یورو همراه با 3 آی پی سرور 59 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


56.00 ماهانه

*SB57


Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1275 - Red.PS - Quad-Core
Hard Disk : 3x HDD 300 GB SAS

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - Adaptec 5405 Kit*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

*KVM-over-IP Remote Management*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 57 یورو همراه با 3 آی پی سرور 60 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


57.00 ماهانه

*SB58


Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 58 یورو همراه با 3 آی پی سرور 61 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


58.00 ماهانه

*SB59


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel Xeon E3-1275 - Red.PS - Quad Core
Hard Disk : 2 x 3 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*Redundante Stromversorgung über zwei Netzteile*

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

*KVM-over-IP Remote Management*
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Customقیمت ماهانه 59 یورو همراه با 3 آی پی سرور 62 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


59.00 ماهانه

*SB60


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quadcore
Hard Disk : 4 x 4 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 60 یورو همراه با 3 آی پی سرور 63 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


60.00 ماهانه

*SB61

قیمت ماهانه 61 یورو همراه با 3 آی پی سرور 64 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


61.00 ماهانه

*SB62


Ram : 32 GB DDR3 RAM ECC
CPU : Intel Xeon E3-1245V2 Quadcore

Hard Disk : 3 x 2 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
+
1x SSD 120 GB SATA

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit - Intel 82574L*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 62 یورو همراه با 3 آی پی سرور 65 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


62.00 ماهانه

*SB63

قیمت ماهانه 63 یورو همراه با 3 آی پی سرور 66 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


63.00 ماهانه

*SB64


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quadcore
Hard Disk : 2 x 3 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise

*RAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i*

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed

*NIC 1000Mbit PCI-E - Intel PCIe EXPI9301CT*

Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 64 یورو همراه با 3 آی پی سرور 67 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


64.00 ماهانه

SB65


Ram : 16 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-2600 Quadcore
Hard Disk : 4 x 4 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 65 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 65 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


69.00 ماهانه + 69.00 هزینه تنظیم

SB71


Ram : 24 GB DDR3
CPU : Intel® Core™ 980X Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2*120 Gig SSD
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 74 یورو همراه با 3 ای پی سرور
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود


71.00 ماهانه

فاکتور های متفرقه
5.00 ماهانه