مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور اختصاصی ایران -

سرور اختصاصی ایران EA16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : ۲ * 500 GB Enterprise ------ OR ----- 1 *240 GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 610 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران EB24 -


Ram : 24 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk :
1TB GB Enterprise
+
1x240 GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 680 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران EC32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk:
1TB GB Enterprise
+
2x180 GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 760 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران ED48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk:
2x1TB GB Enterprise
OR
1x960 GB SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 980 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران EE64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk:
1x1 TB GB Enterprise
+
1x960 GB SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1،300 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران BA32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 900 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BB48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x240 SSD + 1x500 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1 میلیون 50 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BC64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x2 TB SATA + 1x960 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1400هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BC+64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x240 GIG SSD Enterprise raid 10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1200هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BD64 -


Ram : 72 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x960 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1800هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BE128 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x960 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 3،700،000هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج SA16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk: 2x2 TB GB Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 650 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران - استورج SB16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk: 4x2 TB GB Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 950 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران - استورج SC24 -


Ram : 24 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk: 4x4 TB GB Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1،600،000 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران - استورج SD24 -


Ram : 24 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk: 4x6 TB GB Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2،100،000 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران - استورج SE32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk: 1x180 + 4x10 TB GB Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 3،600،000 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران - استورج SF32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5-2650 Octa-Core / 16 Core = 32 Thread
Hard Disk: 8x10 TB GB Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4،700،000 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.85.57.0) وارد شده است.