مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
گیم سرور مجازی Personal NVMe -


Ram : 2 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 2 Core = 1500 MHZ
Hard Disk : 35 NVme
Bandwidth / Port : 10 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 230 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومانگیم سرور مجازی Personal NVme+ -


Ram : 4 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 4 Core = 3000 MHZ
Hard Disk : 40 NVme
Bandwidth / Port : 10 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 330 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro NVme -


Ram : 6 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 8 Core = 6000 MHZ
Hard Disk : 60 NVME
Bandwidth / Port : 10 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 480 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومانگیم سرور مجازی NVme Pro+ -


Ram : 8 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 16 Core = 8000 MHZ
Hard Disk : 80 NVMe
Bandwidth / Port : 10 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 690 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومانگیم سرور مجازی Pro ++ -


Ram : 12 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 10 Core = 8000 MHZ
Hard Disk : 80 SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 680 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانگیم سرور مجازی NVMe E+ -


Ram : 16 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 12 Core = 10000 MHZ
Hard Disk : 90 NVMe
Bandwidth / Port : 10 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 990 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومانگیم سرور مجازی NVme C+ -


Ram : 32GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 16 Core = 14000 MHZ
Hard Disk : 100 NVme
Bandwidth / Port : 10 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 1400 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضافه 90 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.239.6.58) وارد شده اید.