مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور اختصاصی ایران BA32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.400 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BB48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.600 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BC64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x1 TB GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.700 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BD72 -


Ram : 72 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x1 TB SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.250 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BE128 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x1 TB GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4.100 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BA+32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.400 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BB+48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.600 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BC+64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x1 TB GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.850 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BD+64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x1 TB GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.250 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BE+64 -


Ram : 72 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2650v2 /16 Core = 32 Thread
Hard Disk : 2x1 TB GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.300 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BF+72 -


Ram : 72 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2650v2 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x1 TB SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.800 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران BG+128 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2650v2 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x1 TB GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4.600 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور محاسباتی ایران 512 گیگ -


Ram : 512 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 4x XeonE7 40 Core / 80 Thread / 120 MB Cache
Hard Disk : 500 GIG NVme + 1 TB SSD SAMSUNG
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 11.500000 میلیون تومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (44.213.63.130) وارد شده اید.