سرور مجازی ایران SSD402

سرور مجازی ایران SSD-Personalقیمت ماهانه 100 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومان


 • 1 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 2 Core = 2 GHZ CPU
 • 35 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Personal+قیمت ماهانه 250 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومان


 • 2 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 4 Core = 2 GHZ CPU
 • 50 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Proقیمت ماهانه 330 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان


 • 4 GB DDR4 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual E5 10v3-Core / 6 Core = 4000 MHZ CPU
 • 65 SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download/ Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Pro+قیمت ماهانه 460 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومان


 • 10 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 7 GHZ CPU
 • 120 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Companyقیمت ماهانه 750 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان


 • 16 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 8 Core = 8 GHZ CPU
 • 200 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS
سرور مجازی ایران SSD-Corporationقیمت ماهانه 1500 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان


 • 32 GB DDR3 ECC RAM Ram
 • Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 12 GHZ CPU
 • 400 GIG SSD Hard Disk
 • 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed Bandwidth / Port
 • Download / Upload = Unlimit Traffic
 • IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower Country
 • Custom OS