مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
NVME -


Ram : 2 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual 10-Core / 4 Core = 2 GHZ
Hard Disk : 50 GIG NVME
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 185 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارندNVME+ -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual 10-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 75 GIG NVME
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 250 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارندNVME Pro -


Ram : 8 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual 10-Core / 8 Core = 6 GHZ
Hard Disk : 100 GIG NVME
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 370 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارندNVME Pro+ -


Ram : 10 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual 10-Core / 10 Core = 8 GHZ
Hard Disk : 100 GIG NVME
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 460 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارندNVME E+ -


Ram : 12 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual 10-Core / 12 Core = 10 GHZ
Hard Disk : 150 GIG NVME
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 550 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارندNVME C+ -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual 10-Core / 16 Core = 14 GHZ
Hard Disk : 250 GIG NVME
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
منصفانه Download
نامحدود Upload
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 830 هزارتومان
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومان
دوره های 3 ماه و 6 ماه و یک ساله 20 % تخفیف دائم دارندSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.