مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور اختصاصی ایران AG7 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x Xeon X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.250 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BG7 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x Xeon X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x1 TB GIG NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 3.350 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران CG7 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x Xeon X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x1 TB NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4.450 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران DG8 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 2.650 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران EG8 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x 2x Xeon E5-2650 / 16 Core =32 Thread
Hard Disk : 1x1 TB NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 3.750 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران FG8 -


Ram : 72 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x 2x XeonE5-2650V2 /16 Core = 32 Thread
Hard Disk : 2x1 TB NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4.850 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران GG8 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2650V2 / 16 Core = 32 Thread
Hard Disk : 2x1 TB NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 5.500 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران HG9 -


Ram : 32 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620v3 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 3.400 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد


سرور اختصاصی ایران MG9 -


Ram : 64 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2620v3 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x1 TB GIG NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 4.400 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد
سرور اختصاصی ایران NG9 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2670v3 24 Core = 48 Thread
Hard Disk : 1x1 TB NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 5.400 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران SG9 -


Ram : 96 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® 2x XeonE5-2670v3 24 Core = 48 Thread
Hard Disk : 2x1 TB NVme
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 6.900 هزارتومان
هزینه سابنت 29/ ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.