مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور نیمه اختصاصی ST2 -


Ram : 3 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 2 Core = 3 GHZ
Hard Disk : 1 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 350 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST3 -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 2 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 450 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST4 -


Ram : 5 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 3 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 600 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.236.232.99) وارد شده اید.