مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور نیمه اختصاصی ST1 -


Ram : 3 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 2 Core = 3 GHZ
Hard Disk : 1 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 210 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST2 -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 2 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 300 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST3 -


Ram : 5 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 3 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 400 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.236.228.250) وارد شده اید.