یافتن محصولات و سرویس ها


سرور نیمه اختصاصی ST1


Ram : 3 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 2 Core = 3 GHZ
Hard Disk : 1 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 210 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


210000.00 ماهانه
630000.00 سه ماهه
1260000.00 شش ماهه

سرور نیمه اختصاصی ST2


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 2 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 300 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


300000.00 ماهانه
900000.00 سه ماهه
1800000.00 شش ماهه

سرور نیمه اختصاصی ST3


Ram : 5 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 3 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 400 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد

هزینه هر ایپی اضاف 8 هزارتومان


400000.00 ماهانه
1200000.00 سه ماهه
2400000.00 شش ماهه