مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور نیمه اختصاصی ST1 -


Ram : 3 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual / 2 Core = 3 GHZ
Hard Disk : 500 GB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic :
Download منصفانه
Upload نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 250 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST2 -


Ram : 3 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual / 2 Core = 3 GHZ
Hard Disk : 1 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic
Download منصفانه
Upload نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 350 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST3 -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 2 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic :
Download منصفانه
Upload نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 450 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانسرور نیمه اختصاصی ST4 -


Ram : 5 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 3 TB SATA
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic :
Download منصفانه
Upload نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 600 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 50 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.