مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی ایران R-Personal -


Ram : 1 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 2 Core = 2 GHZ
Hard Disk : 50 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 90 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور مجازی ایران R-Personal+ -


Ram : 2 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 2 GHZ
Hard Disk : 75 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 120 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور مجازی ایران R-Personal++ -


Ram : 3 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 100 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 150 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور مجازی ایران R-Pro -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 5 GHZ
Hard Disk : 150 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 195 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور مجازی ایران R-Pro+ -


Ram : 8 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 12 Core = 6 GHZ
Hard Disk : 200 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 320 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور مجازی ایران R-Company -


Ram : 8 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 8 GHZ
Hard Disk : 400 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 400 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانسرور مجازی ایران R-Company+ -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 12 Core = 12 GHZ
Hard Disk : 500 GIG SAS RIAD10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download/ Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 600 هزارتومان

هزینه هر ایپی اضافه 30 هزارتومانSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.