مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور مجازی ایران SSD-Personal -


Ram : 1 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 2 Core = 2 GHZ
Hard Disk : 35 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه65 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومانسرور مجازی ایران SSD-Personal+ -


Ram : 2 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 4 Core = 2 GHZ
Hard Disk : 50 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه100 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
سرور مجازی ایران SSD-Personal++ -


Ram : 4 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 4 Core = 4 GHZ
Hard Disk : 70 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 160 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
سرور مجازی ایران SSD-Pro -


Ram : 6 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 8 Core = 6 GHZ
Hard Disk : 85 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 220 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
سرور مجازی ایران SSD-Pro+ -


Ram : 10 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 7 GHZ
Hard Disk : 120 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 300 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
سرور مجازی ایران SSD-Corporate -


Ram : 8 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 8 Core = 8 GHZ
Hard Disk : 200 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 400 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
سرور مجازی ایران SSD-Corporate+ -


Ram : 12 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 10 GHZ
Hard Disk : 220 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 500 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
سرور مجازی ایران SSD-Corporate++ -


Ram : 10 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 12 GHZ
Hard Disk : 400 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : Download / Upload = Unlimit
Country : IRan | Datacenter : Asiatech ===> Milad Tower
OS : Customقیمت ماهانه 550 هزارتومان
در زمان خرید به تومان تبدیل خواهد شد
در صورت داشتن کد تخفیف روی دکمه افزودن به کارت کلیک کنید
هزینه هر ایپی اضافه 8 هزارتومان
Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.236.228.250) وارد شده اید.