مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
سرور اختصاصی ایران -

سرور اختصاصی ایران EA16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : ۲ * 500 GB Enterprise ------ OR ----- 1 *240 GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 610 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران EB24 -


Ram : 24 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk :
1TB GB Enterprise
+
1x240 GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 680 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران EC32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk:
1TB GB Enterprise
+
2x180 GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 760 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران ED48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk:
2x1TB GB Enterprise
OR
1x960 GB SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 980 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران EE64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk:
1x1 TB GB Enterprise
+
1x960 GB SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1،300 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشد

در زمان پرداخت هزینه سرور به ریال محاسبه خواهد شدسرور اختصاصی ایران BA32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x500 GIG SSD
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
IP : /30 - 1 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1.300 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 160 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BB48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x240 SSD + 1x500 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1 میلیون 50 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BC64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1x2 TB SATA + 1x960 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1400هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BC+64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x240 GIG SSD Enterprise raid 10
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1200هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BD64 -


Ram : 72 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2x960 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1800هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران BE128 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4x960 GIG SSD Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Ip : /29 - 5 usable
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 3،700،000هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 64 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.236.228.250) وارد شده اید.