مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
16 CORE -
Ram : 48 GB DDR3 RAM upto 64
CPU : Dual Intel Xeon L5630 16 Core
Hard Disk : 1 x 1 TB Enterprise Or 250 SSD
Dell DRAC Remote Management
Bandwidth : 30 TB | IP : 3 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : USA | Datacenter : USA | OS : Custom
قیمت ماهانه 48 دلار با 3 عدد آی پی
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود24 Core -Ram : 64 GB DDR3 RAM upto 72
CPU : Dual Intel Xeon X5650 24 Core
Hard Disk : 1 x 1 TB Enterprise Or 250 SSD
Dell DRAC Remote Management
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : USA | Datacenter : USA | OS : Customقیمت ماهانه 68 دلار با 3 عدد آی پی
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودفاکتور متفرقه -

5 یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.