مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
16 CORE -
Ram : 48 GB DDR3 RAM upto 64
CPU : Dual Intel Xeon L5630 16 Core
Hard Disk : 1 x 1 TB Enterprise Or 250 SSD
Dell DRAC Remote Management
Bandwidth : 30 TB | IP : 3 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : USA | Datacenter : USA | OS : Custom
قیمت ماهانه 48 دلار با 3 عدد آی پی
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود24 Core -Ram : 64 GB DDR3 RAM upto 72
CPU : Dual Intel Xeon X5650 24 Core
Hard Disk : 1 x 1 TB Enterprise Or 250 SSD
Dell DRAC Remote Management
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : USA | Datacenter : USA | OS : Customقیمت ماهانه 68 دلار با 3 عدد آی پی
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودفاکتور متفرقه -

5.00 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.237.205.144) وارد شده است.